1. HOME
  2. Presidents, Chairmans of the Board of Directors, and Principals

Educational Foundation of Osaka Medical College – Chairmans of the Board of Directors

First Wataru YOSHIZU
Second Kenzo TODO
Third Tosuke HIROSE
Fourth Isoo HORII
Fifth Shigeru MIYAZAKI
Sixth Tadahiro TANAKA
Seventh Takao KUNIZAWA
Eighth Minoru UEKI
(Apr.2016~ New Chairman of the Board of Directors)

Osaka Medical College – Principals and President

First principal Buntaro ADACHI
Second principal Shozo TODA
Third principal
First president
Shinichi MATSUMOTO
Second president Shuji HOSOKAWA
Third president Motoki YAMANAKA
Fourth president Osamu HAYAISHI
Fifth president Hideo MATSUMOTO
Sixth president Mamoru FUJIMOTO
Seventh president Masahiro SHIMADA
Eighth president Minoru UEKI
Ninth president Hiroshi TAKENAKA
Tenth president Yoshinori OTSUKI

Osaka Medical College – Principals of School of Nursing and Deans of Faculty of Nursing

First principal Wataru YOSHIZU
Second Teruo IKEGUCHI
Third Sanjiro OKAWA
Fourth Shunzo YAMAZAKI
Fifth Yasuo MORI
Sixth Minoru KOJIMA
Seventh Shoichi MAKIUCHI
Eighth Kyo HARA
Ninth Hisatoshi MITSUDA
Tenth Minoru TATSUMI
Eleventh Shigeo IWATA
Twelfth Yasuji ARIHARA
Thirteenth Kazuo TAKEDA
Fourteenth Atsuro TAKEUCHI
Fifteenth Toshinobu ONOMURA
Sixteenth Toshiaki SAKAI
Seventeenth Ikuo AZUMA
Eighteenth Rumiko SEGAWA
Nineteenth Koichi SANO
Twentieth Misako KAMIYA
First dean Yuko HAYASHI
Second Fumiko MICHISHIGE
Third Chiharu AKAZAWA

Osaka University of Pharmaceutical Sciences – Heads and Presidents

First head Matsuji HIRAYAMA
Second Takuji AKIYAMA
First president Sentaro NOZAKI
Second Takesuke TOMIMATSU
Third Seiji TAKAGI
Fourth Takeo ISHIGURO
Fifth Yoshio MIYAMICHI
Sixth Tai MORISHITA
Seventh Michio OKAMOTO
Eighth Einosuke OMURA
Ninth Soichi NISHIMURA
Tenth Yasunaru KAWASHIMA
Eleventh Chizuko YANAIHARA
Twelfth Michitoshi INOUE
Thirteenth Junji HAMAOKA
(Apr.2016~ New vice-president of the Board of Directors)

Osaka University of Pharmaceutical Sciences – Principals and President

First principal Taro OSHIMA
Second Seita TANAKA
Third Sentaro NOZAKI
Fourth acting principal
First president
Toshio MATSUNO
Second Saburo KAKINUMA
Third Yoshio MIYAMICHI
Fourth Takehisa ENOKI
Fifth Teruaki HOTTA
Sixth Eiichi FUJITA
Seventh seiju KUBOTA
Eighth Moto OKA
Ninth Chizuko YANAIHARA
Tenth Takushi KURIHARA
Eleventh Masahiko CHIKUMA
Twelfth Yoshikazu FUJITA
Thirteenth Mikio MASADA

Institution of Takatsuki Junior High School and Takatsuki Senior High School – Presidents

First Kenzo TODO
Second Tadahiro TANAKA
Third Isao TOYODA
Fourth Hiroshi SATO
Fifth Minoru UEKI

Takatsuki Junior High School and Takatsuki High School – Principals

First Noboru YOSHIKAWA
Second Hachiro KITAMURA
Third Ryozaburo MATSUYAMA
Fourth Koichi NAKAMURA
Fifth Tsuneo SUGANUMA
Sixth Hajime IWAI
Seventh Tsuyoshi KUDO